Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023

Η μπεκάτσα


Ο αείμνηστος Ευρυτάνας λογοτέχνης Στέφανος Γρανίτσας (1880-1915) μας συστήνει μία πτερωτή... κυρία του ζωικού μας βασιλείου, μέσα από το εξαιρετικό βιβλίο του με τίτλο "Τα άγρια και τα ήμερα του βουνού και του λόγγου".

Ιδού:

--------------------

--------------------

Η ΜΠΕΚΑΤΣΑ

Προσοχή, διότι έχετε απέναντι σας μίαν αγγλοπρεπεστάτην κυρίαν του ελληνικού Λόγγου. Πάντα τα κατ’ αυτήν είναι μέθοδος, ρυθμός, τάξις, πρωτόκολλον. Θα βγη από τα χαμόκλαρα, άμα φανή το πρώτο αστέρι κατά τους νατουραλιστάς. Το δρομολόγιόν της είναι τόσον τυπικόν, ώστε παλαιοί πρακτικοί κυνηγοί βεβαιούν, ότι το έκλεψαν μέχρι τελευταίας γραμμής και το παραθέτουν στα βιβλία των ως δελτίον τελετής. Την τάδε ώρα βγαίνει από τα χαμολόγια, την δείνα θα περάση από κει, τώρα είναι στο λόφο, ύστερα θα είναι στο ρέμα. Αν είναι υγρασία ιδέτε τα ανατολικά αν είναι ξέρα, κατεβήτε στα όχτια, κτυπήστε εκείνη την τούφα κλπ.

Με ένα πουλί τόσον αυστηράς εθυμοτυπίας φυσικόν είναι να νταραβερίζεται κατά προτίμησιν ο κ. Σκουλούδης. Τι συνθετοποίησις, αλήθεια, ενός ανθρώπου είναι η κυνηγετική του ειδικότης! Ο κ. Ξ. λόγου χάριν, τολμηρός σιτέμπορος του Πειραιώς, είναι σπεσιαλίστ περιστεροκυνηγός. Άνθρωπος ζων μέσα εις τον ίλιγγον ενός κυματώδους εμπορίου, πως είναι δυνατόν να μην έχη ιδιαιτέραν αδυναμίαν για το πουλί, που το φτερό του είναι μια τρικυμία και το κυνήγι του ένα άθροισμα διανοητικής και ψυχικής σβελτωσύνης, τόλμης και ορμής, ό,τι τέλος πάντων πρέπει να έχουν οι άνθρωποι που ο Λυσίας, εις τον αναβαλλό­μενον που τους έψαλε (κατά Σιτοπωλών), είπε γι’ αυτούς το "ενίοτ’ ειρήνης ούσης υπό τούτων πολιορκούμεθα;"

Αφού λοιπόν το πουλί αυτό έχει τόσην τάξιν στη ζωή του, αφού το πρόγραμμά του κατώρθωσαν να το κλέψουν οι κυνηγοί, αφού επί πλέον έχει το νοστι­μότερο κρέας από όσα τρέφει ο Λόγγος, πώς ζη ακόμα, πώς, μολονότι αυξάνονται και πληθύνονται οι ερασταί του, αυτό μόλα ταύτα έρχεται κάθε χρόνον αφθονώτερο με τα πρώτα δροσόπαγα του Οκτωβρίου;

Βεβαιωμένον λοιπόν πράγμα κατά τους νατουραλιστάς, ότι ο Θεός δεν έπλασε κανένα πλάσμα του με τόσην στοργικήν πρόνοιαν. Πρώτα πρώτα είναι διφυής ύπαρξις. Χωριστή ζωή η μύτη της, χωριστή η μπεκάτσα. Η μύτη της αναμοχλεύει την Γην για σκου­λήκια και τα μάτια της, ξένα απ’ αυτήν την ενασχόλησιν, είναι σαν δραγάταις απάνω στην φυλάχτρα τους, ανιχνεύοντα σκιάς, θορύβους, ανέμους, φύλλα, κάθε ανάσα του λόγγου. Αν αντιληφθή τον κίνδυνον μακρινόν, σπεύδει να πετάξη, κατ’ αρχάς τρικλίζουσα στον αέρα, σαν να είναι στουπί στο μεθύσι, και κα­τόπιν ευθυγραμμίζουσα το πέταγμά της σαν βέλος. Οι πολύπειροι κυνηγοί συνιστούν αναμονήν μέχρις ότου «στρώση», τουτέστι μέχρις ότου πάρη το γραμμικόν πέταγμα.

Άμα όμως ο κίνδυνος είναι πολύ κοντά της, ώστε να μην έχη καιρό να πετάξη, τότε στρώνεται απάνω στο χώμα και γίνεται ένα μ’ εκείνο. Αν τυχόν ο χρω­ματισμός της είναι ολίγον αταίριαστος, το πιθανώτερον είναι να την πάρετε για ένα λιθάρι, ή για μια τούφα ξηρών φύλλων ή για μια ριζαμιά, παρά να νομίσετε ότι εκείνο που βλέπετε είναι ζωντανό πράγμα. Κανείς δεν της ηρνήθη σοφίαν διά τον τρόπον με τον οποίον εκλέγει τα βοσκοτόπια της. Δεν πρέπει μόνον να έχουν σκουλήκια και έντομα, αλλά να μην κάνουν και καμμίαν παραφωνίαν με την τουαλέτταν της.

Ένα μόνον λησμονεί κάποτε: ότι η γη σφίγγει τη νύχτα από το γυαλοπάγι και το πρωί την βρίσκουν οι χωρικοί σαν σπαθί φρυμένην, με την μύτην της στο χώμα.

Τι της είχεν όμως γράψει η Μοίρα της! Να την ντύση ο θεός με τόσην πρόνοιαν, να της χαρίση τόσην νοημοσύνην, ώστε να χρησιμοποιή τα εις χρώματα, εις μύτη και εις μάτια δώρα της, και να της βγη από μεριά εχθρός ο Έδισσων. Αυτό το πουλί στερείται του τηλεγραφικού αισθητηρίου, όπως θα έλεγεν ο κ. Πρωθυπουργός. Αν είναι εμπρός του τηλεγραφικόν σύρμα, θα πέση απάνω του και θα σκοτωθή. Πριν ανακαλυφθή ο τηλέγραφος, εχθρούς μεγάλους είχε μόνον τους φάρους. Οι νατουραλισταί, απελπισθέντες ν’ ανακαλύψουν από πού έρχεται και πού πηγαίνει, εζήτησαν με μελετάς επί των φάρων ν’ ανακαλύψουν την προέλευσίν του και την διεύθυνσίν του. Αλλ’ επί τέλους αφού εχύθη μελάνη, όση διά την εξέλιξιν ενός πλανήτου, κατέληξαν εις την βεβαίωσιν, ότι έρχεται από παντού και πηγαίνει παντού.

Ο ελληνικός λαός πιστεύει, ότι στα σπλάγχνα του κρύβεται μαργαριτάρι. Οι κυνηγοί λέγουν, ότι είναι τα ίδια τα σπλάγχνα του μαργαριταρένια και συνιστούν να μην αφαιρούνται, κατά το μαγείρευμα, δίχως μάλιστα καθόλου να καθαρίζωνται, διότι η Μπεκάτσα άμα σηκωθή να πετάξη είναι στα ενδότερα της η ίδια όπως όταν πρωτοκάθησε να βοσκήση.

Τέλος ο σύζυγος της Μπεκάτσας, κατά τον κ. Μαυρουδήν, συλλέξαντα αρκετάς παραδόσεις περί μερικών πουλιών, είναι τρομερά ζηλότυπος, και μάλιστα όταν η σύζυγος του κλώθη τ’ αυγά της αυτός κάθεται πλα­γιασμένος δίπλα στη φωλιά.

blog "Ευρυτάνας ιχνηλάτης"

Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

Οι δικές μας "φωτιές"!


Οι δικές μας "φωτιές" είναι άσβεστες, γιατί είναι αυτές που πηγάζουν από το ηφαίστειο της καρδιάς!

Είναι εκείνες οι αλλιώτικες οι ανίκητες "φλόγες" που πυρπολούν μονάχα τις ανυπότακτες ψυχές, αυτές της αληθινής κι ανιδιοτελούς αγάπης για το θεόπλαστο τόπο μας, κι υψώνονται ως "πύρινη ρομφαία" για τη διάσωσή του.

Για τα αετόμορφα Βουνά μας που μας χαρίζουν καθάριο Νου και λεύτερη Πνοή, για τα αηδονοκελάρυστα Νερά μας που μας εμβαπτίζουν στο ευεργετικό νάμα της μητέρας φύσης, για την ιδρωποτισμένη Γη των προγόνων μας, για τα καλύβια και τις πεζούλες των περήφανων ταπεινών, για την αδούλωτη Ιστορία της μικρής ορεινής πατρίδας.

Είμαστε εδώ, ατίθασοι και αποφασισμένοι, ενωμένοι και δυνατοί, με επίγνωση ότι μόνο ο Αγώνας σώζει τα Βουνά και πως μόνο εμείς που λατρεύουμε τούτο τον αγνό τόπο μπορούμε μαχόμενοι συλλογικά να τον διαφυλάξουμε από τα γαμψά νύχια της αδηφάγας κερδοσκοπίας.

Δεν θα αφήσουμε να χαθεί η ομορφιά και η ελευθερία ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ στο μαγικό κόσμο των Αγράφων! 

*Πάμε ΚΟΝΤΡΑ χρόνια - και για όσα χρόνια χρειαστεί! 

*Βαστάμε - συνεχίζουμε - αντιστεκόμαστε!

*Στις ΔΙΝΕΣ των ανεμοθηρίων - τις δικές μας αντοχές τις λένε ΡΙΖΕΣ!

Στερνόγραφο:  Δείτε και Ε Δ Ω και όσοι έχουν τη δυνατότητα ας βρεθούν ΚΑΙ εκεί!

Ψυχή βαθιά!

blog "Ευρυτάνας ιχνηλάτης"


Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023

Τρισάγιο στον παππού...


Πάνω στα ψηλά φτερουγίζει η αδάμαστη άυλη μορφή σου παππού. Εκεί που οι λεύτεροι αιθέρες φιλοξενούν τις ανυπότακτες ψυχές!

Κι αν δεν σε γνώρισα ποτέ, άκουσα τόσα πολλά για σένα ατρόμητο Παλικάρι της Ρωμιοσύνης, Απείθαρχο Τέκνο των Κλεφτών και της Ανταρτοσύνης!

78 χρόνια η φωτεινή σου μνήμη σκίζει το σκοτάδι, 78 χρόνια στήνουμε τη σημαία των οραμάτων μας στο φτωχοκάλυβό σου, 78 χρόνια το όνομά σου μας συντροφεύει και μας εμπνέει, 78 χρόνια παραμένεις Ανίκητος!

Και μαζί σου παραμένουμε Ανίκητοι κι εμείς που φέρουμε τη ρίζα σου και τα ιδανικά σου.

Το κορμί σου τσάκισαν τα καθάρματα που σε έπιασαν ύπουλα με προδοσιά, οι θρασύδειλοι φασίστες, μα όχι το πνεύμα και την ψυχή σου.

Το σπίτι σου το έκαψαν οι γερμανοί ναζίδες, το  αγροτικό καλύβι σου το πάτησαν μετέπειτα οι αλητοφασίστες, μέσα στην εκκλησιά του χωριού αφαίρεσαν τη ζωή σου με τον πιο φρικαλέο τρόπο οι μαύροι δολοφόνοι της ντόπιας και ξένης τυραννίας, μα εσύ δεν πρόδωσες, δεν κιότεψες, δεν υπέκυψες, στάθηκες ολόρθος ως το τέλος!

7 ορφανά παιδιά με προστάτιδα τη χήρα συντρόφισσά σου, έδωσαν τη μάχη στο στίβο της ζωής και την κέρδισαν κόντρα στις θύελλες και στους δίσεκτους καιρούς που ακολούθησαν το φευγιό σου.

Οι μνήμες, οι διδαχές, παραμένουν ζωντανές. Φυλαχτά ενός λαού που ξεπέρασε το μπόι του όταν αποφάσισε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Ιστορίας. Κι αυτά τα φυλαχτά ιερά, πολύτιμα, ματωμένα, κληροδοτήθηκαν και σε εμάς.

Και θα έρθει η ώρα και η στιγμή που οι παλιοί όρκοι θα βάλουν ξανά φωτιά στο μπαρούτι της  Μαχόμενης Ρωμιοσύνης και ο Λαός μας θα αδράξει πάλι τ' Άρματα της Τιμής για το Δίκιο και τη χιλιάκριβη τη Λευτεριά!

Όπως τα ονειρεύτηκες και τα υπηρέτησες και εσύ...

Δόξα και Τιμή σε σένα παππού Γιάννη και σ' όλα τα αθάνατα  θεριά της δρακογενιάς σου!

"Με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά..."

 (στη μνήμη σου - σαν σήμερα 17/7/1945)

"Ευρυτάνας ιχνηλάτης"


Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

Ο Ξεσηκωμένος... Κατσαντώνης"Κάτσε Αντώνη μ', κάτσε..." του έλεγε η μάνα του προσπαθώντας να τον αποτρέψει για να μη βγει "κλαρίτης" στα βουνά. 

Εκείνος όμως δεν την άκουσε και προτίμησε τον παράτολμο μα αδέσμευτο βίο στις αγραφιώτικες αετοκορφές, παρά μια ήσυχη βολεμένη "ζωούλα" χαραμισμένη στις προσταγές και τις βουλές των αφεντάδων.

Ας τον είπαν "Κατσαντώνη" λόγω της  παραίνεσης της πάντα σπαραξικάρδιας Ευρυτάνισσας μάνας που δεν παύει ποτέ να αγωνιά για την τύχη του σπλάχνου της. Αυτός επέλεξε να ζήσει ως... "Ξεσηκωμένος Αντώνης".

Έζησε "κόντρα" στις εξουσίες, αληπασαλίδικες και κοτζαμπασίδικες, πολεμώντας την αδικία, για την ατομική και συλλογική αξιοπρέπεια, για την υπερηφάνια του αιώνιου αδάμαστου Ανθρώπου!

Στον σύντομο βίο του χάρηκε τη λευτεριά, μα πλήρωσε σκληρά και το τίμημα της επιλογής του.

Άλλωστε στη ζωή πάντα διαλέγεις τους δρόμους που ξανοίγονται μπροστά σου.

Έτσι έκαμε κι ο Αντώνης Μακρυγιάννης, ο Κατσαντώνης των Αγράφων, ο ασυμβίβαστος επαναστάτης που δεν προσκύνησε ΠΟΤΕ κανέναν άρχοντα και για κανένα αντάλλαγμα.

Τα λαμπερά αρματολίκια και τα περιβόητα "καπάκια" δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ως "αντισταθμιστικά οφέλη" απέναντι στη χιλιάκριβη τη λευτεριά! Όχι τουλάχιστον όσον αφορούσε έναν Κατσαντώνη!

Έτσι κάπως γίνηκαν κι ας μην μας τα δίδαξαν στα σχολειά όπως έγιναν.

Όμως ήρθε η ανατρεπτική Ιστορία, η στοργική μητέρα όλων των ζορμπάδων, για να τον αγκαλιάσει με το πορφυρό της χρώμα, αυτό που μόνο για τους ήρωες και τους ανυπότακτους προορίζει!

Χαίρε, ώ χαίρε, Καπετάνιε!

"Ευρυτάνας ιχνηλάτης"

Τρίτη 4 Ιουλίου 2023

Λες μια ευχή τώχει κρατήσει Το σπιτάκι μας, παλιό

-ποιος παππούς να τώχει χτίσει:-

στέκεται με το στανιό

κι' έχει 'δω και 'κει ραΐσει.


Πόσα γέλια και χαρές

δε κρατεί κάθε του άκρη

μα και λύπες μακρυνές

που τις μαρτυράει το δάκρυ.


Παραμύθια π' αρχινάν

ρόδινα στημένα αυτάκια

τον παππού γλυκοτηράν

'μορφομπιρμπιλά ματάκια.


Ήρθε, πέρασε η ζωή

θύμηση γενήκαν όλα

όπου νάναι θε ναρθή

κι' η σειρά μας κυρ - Νικόλα.


Το σπιτάκι μας, παλιό

-ποιος παππούς να τώχει χτίσει:-

στέκεται με το στανιό

λες μια ευχή τώχει κρατήσει.


("Το πατρικό μας σπίτι" - του Κερασοχωρίτη Ευρυτάνα ποιητή Γιάννη Μεριγγούνη)

 

blog "Ευρυτάνας ιχνηλάτης"